Uz­kurt, 28 Mayıs'ta da hal­kı­mız son nok­ta­yı ko­ya­cak­tır

Ak Parti İl Bi­na­sın­da dü­zen­le­nen basın açık­la­ma­sı­na, Ak Parti Niğde İl Baş­ka­nı Nuri Ay­do­ğan ve ya­pı­lan se­çim­ler­de Niğde Mil­let­ve­ki­li se­çi­len Prof. Dr. Ce­va­hir Uz­kurt, Ak Parti Niğde İl Baş­kan­lı­ğı’nda dü­zen­le­dik­le­ri basın top­lan­tın­da 14 Mayıs Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve 28. Dönem Mil­let­ve­ki­li Genel se­çim­le­ri­ni de­ğer­len­dir­di­ler.
Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Ce­va­hir Uz­kurt, ya­pı­lan se­çim­ler­de hal­kın ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a ema­net et­me­ye yö­ne­lik irade or­ta­ya koy­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ben en başta ya­pı­lan se­çim­ler­de oy kul­la­nan de­mok­ra­si­nin ter­ci­hi­ni yapan bütün her­ke­se şük­ran­la­rı­mı arz edi­yo­rum. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ma­lu­mu­nuz çıkan sonuç yine bu ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni, ya­rın­la­rı­nı dün ol­du­ğu gibi Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’a, va­tan­da­şı­mız ema­net et­me­ye yö­ne­lik irade or­ta­ya koy­muş­tur. 14 Mayıs’ta ya­pı­lan se­çim­ler ikin­ci tura kaldı. 28 Mayıs’ta da hal­kı­mız son nok­ta­yı ko­ya­cak­tır. Zaten cüm­le­nin nasıl ta­mam­la­na­ca­ğı­nı da az çok sin­ya­li­ni ver­miş­tir. Açık ara fark­lı şe­kil­de sü­re­ci cum­hur­baş­ka­nı­mız yine gö­ğüs­le­miş­tir. Ben onun için­de bütün va­tan­daş­la­rı­mı­za şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­rum” dedi.
Açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da Niğde için ez­ber­le­ri bozma za­ma­nı­nın gel­di­ği­ni be­lir­ten Uz­kurt, “Niğde öze­lin­de ya­şa­dı­ğı­mız seçim sü­re­ci ve kam­pan­ya­mız bizim için mut­lu­luk ve­ri­ciy­di. Onun için Niğ­de­li­le­re te­şek­kür edi­yor şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Seçim kam­pan­ya­sı sü­re­cin­de hem de se­çim­de çok güzel an­la­ra şahit olduk. Bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de bu sü­re­ci ya­şa­dık. Cum­hur İtti­fa­kı ola­rak 2 mil­let­ve­kil­li­ği­ni tek­rar teb­liğ etti va­tan­daş­la­rı­mız. Ak Parti’yi tem­si­len de Niğde’yi tem­sil edecek mil­let­ve­ki­li ola­rak da bizi gö­rev­len­dir­di. Niğde için artık ez­ber­le­ri boz­ma­nın za­ma­nı geldi. Ben size daha önce seçim kam­pan­ya­sı sü­re­cin­de de hem bü­rok­ra­si­de sü­re­cin­de yap­tı­ğım gö­rev­ler iti­ba­riy­le bah­set­miş­tim, Niğde’de ya­pa­cak çok şeyin ol­du­ğu­nu ifade et­miş­tim. Bun­dan sona bu gö­re­vi hal­kı­mız bizim sır­tı­mı­za yük­le­miş oldu” dedi.
Geç­miş dö­nem­de yap­tık­la­rı­nı kat­la­ya­rak daha fark­lı pro­je­ler yap­mak için ça­lı­şa­cak­la­rı­nı be­lir­ten Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Ce­va­hir Uz­kurt, “Bizim şu an ha­zır­lı­ğı­nı yap­tı­ğı­mız sü­re­ci ta­mam­lan­mak üzere olan pro­je­le­ri­miz var. Daha önce büyük bir en­düst­ri böl­ge­si­nin Niğde’ye ku­rul­ma­sın­dan, iş ve is­tih­da­mı sağ­la­ya­cak sa­de­ce Niğde’nin, böl­ge­nin değil, Tür­ki­ye’nin pro­je­si ola­cak büyük bir pro­je­den bah­set­tim. Bunun ay­rın­tı­la­rı­nı açık­la­ya­ca­ğım. Şu an cum­hur­baş­ka­nı­mız da imza sü­re­cin­de. Bu seçim sü­re­cin­de cum­hur­baş­ka­nı­mız fır­sat bu­la­ma­da. En kısa za­man­da sayın cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın im­za­sıy­la ya­yın­lan­dı­ğı andan iti­ba­ren de bunun ay­rın­tı­sı­nı pay­la­şa­ca­ğız. Hem de artık bu pro­je­nin Niğde’de ger­çek­leş­ti­ril­me­si için biz de si­ya­set­çi­ler ola­rak eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Niğde’de is­tih­da­mın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik pro­je­le­re hız ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Uz­kurt, “Tabi or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri­miz var. Te­me­li atı­lan fab­ri­ka­la­rı­mız var, bu fab­ri­ka­la­rın fa­ali­ye­te geç­me­si ve özel­lik­le Niğde’deki is­tih­da­mın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak da ça­lış­ma­la­rı­mı­za hız ka­zan­dı­ra­ca­ğız. Hem yerel yö­ne­tim­ler­le hem de ben bir sa­na­yi ba­kan­lı­ğın­da bü­rok­ra­tik gö­rev­ler­de olmuş bir si­ya­set­çi ola­rak, bir mil­let­ve­ki­li ola­rak bun­la­rı hızla ta­mam­la­ya­ca­ğız” dedi.
YÜ­KÜ­MÜN NE KADAR AĞIR OL­DU­ĞU­NU BİLİYORUM
Yü­kü­nün ne kadar ağır ol­du­ğu­nu bil­di­ği­ni be­lir­ten Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Ce­va­hir Uz­kurt, “Şunun al­tı­nı çiz­mek is­te­rim, artık seçim ge­ri­de kaldı. El­bet­te ki va­tan­da­şı­mı­zın her türlü ter­ci­hi ba­şı­mı­zın üze­rin­de­dir” dedi.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Mera, yaylak ve kışlaklar dronla denetlenecek
Niğde genelinde mera, yaylak ve kışlakların amacı dışı kullanımının önlenmesi noktasında dronla kontrolleri...

Haberi Oku