İYİ PARTİ'DEN NİĞDE BELEDİYESİNE TARİHİ ÇAĞRI:  NİĞDE'DEKİ 2001 ÖNCESİ YA­PI­LAR ACİLEN İNCE­LEN­MELİ!

2001 YÖ­NET­MELİĞİ ÖNCESİ YA­PI­LAR RİSK 
TA­ŞI­YOR
Uzun yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da; “Her ne kadar afet böl­ge­si içe­ri­sin­de ol­ma­sak da ili­miz­de de az-or­ta-ağır ha­sar­lı bi­na­lar hemen yı­kıl­ma­sı ge­re­ken ha­sar­lı bi­na­lar bu­lun­mak­ta­dır. Hemen yı­kıl­ma­sı ge­re­ken bi­na­la­rı­mız yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan yı­kıl­dı­ğı ta­ra­fı­mız­ca göz­lem­len­miş­tir” dedi ve olası büyük risk­le­ri de işa­ret ede­rek, 2001 ön­ce­si gün­cel dep­rem yö­net­me­lik­le­ri­nin çok uza­ğın­da olan bu ya­pı­la­rı­mı­zın beton ve do­na­tı da­ya­nım­la­rı­nın ol­duk­ça en­di­şe ve­ri­ci ol­du­ğu­na de­ğin­di.
AĞIR HA­SAR­LI BİNA­LA­RIN HEPSİ ESKİ YÖ­NET­MELİKLE YA­PIL­MIŞ
Afet böl­ge­si ilan edi­len il­ler­de gerek il­gi­li ida­re­le­rin ge­rek­se Çevre, Şe­hir­ci­lik ve İklim De­ği­şik­li­ği Ba­kan­lı­ğı’nın ka­mu­oyuy­la pay­laş­tı­ğı ve­ri­ler­de yı­kı­lan ve ağır hasar alan bi­na­la­rın %98,5’lik bir kıs­mı­nın 2001 ön­ce­si yapı stoğu ol­du­ğu­na özel­lik­le vurgu yapan İYİ Parti Niğde İl Baş­ka­nı İbra­him Uzun, ili­miz­de­ki orta ve ağır ha­sar­lı bi­na­la­rın da büyük kıs­mı­nın 2001 ön­ce­si yapı stok­la­rı ol­du­ğu­nu bir kez daha ha­tır­la­ta­rak; “Ma­ale­sef ki ili­miz­de bu­lu­nan 2001 ön­ce­si yapı stok­la­rı­nın olası bir yeni dep­rem veya mey­da­na ge­le­bi­lecek güçlü artçı sar­sın­tı­lar da nasıl bir sta­tik per­for­mans gös­te­re­ce­ği bi­lin­me­mek­te­dir” dedi.
VA­TAN­DAŞ OL­DUK­ÇA TEDİRGİN
Va­tan­daş­la­rın bi­na­la­rın bu du­ru­mu ile il­gi­li ko­nu­da kor­ku­la­rı­nın bu­lun­du­ğu, bazı va­tan­daş­la­rın ko­nut­la­rı­nı kul­lan­ma­dı­ğı veya te­dir­gin­lik içe­ri­sin­de mec­bu­ren ika­met etmek zo­run­da kal­dık­la­rı, ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti son­ra­sı ta­ra­fı­mı­za ula­şan en büyük sorun ha­lin­de ol­du­ğu­nu be­lir­ten Uzun açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da ise; “Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin can gü­ven­lik­le­ri için ika­met et­tik­le­ri bi­na­la­rın dep­rem per­for­man­sı­nı bil­me­le­ri ve buna göre ted­bir ala­bil­me­le­ri­nin en doğal hak­la­rı ol­du­ğu­nu dü­şün­mek­te­yiz.
6306 SA­YI­LI KA­NU­NUN 6. MAD­DESİ UY­GU­LAN­MA­LI
Dö­ne­min hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­lan ve 2023 yı­lın­da Cum­hur­baş­ka­nı­mız­ca ka­rar­na­me ile re­vi­ze edi­le­rek son ha­li­ne ge­ti­ri­len afet riski al­tın­da alan­la­rın dö­nüş­tü­rül­me­si hak­kın­da 6306 sa­yı­lı ka­nu­nun 6. Mad­de­si­nin b ben­din­de il­gi­li ida­re­ler­ce risk oluş­tu­ran bi­na­la­rın tes­pit edi­le­bil­me­si­nin önü açıl­mış­tır.
YETKİLİ KURUM NİĞDE BELEDİYESİDİR VE ACİL GÖREVİDİR
Bu kanun da bahsi gecen il­gi­li idare il mer­ke­zi­miz için Niğde Be­le­di­ye­si­dir. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın can gü­ven­lik­le­ri­ni sağ­la­mak adına şeh­ri­mi­zin olası bir dep­rem fe­la­ke­ti kar­şı­sın­da derin acı­lar ya­şa­ma­ma­sı için 2001 ön­ce­si gün­cel dep­rem yö­net­me­lik­le­ri­nin çok uza­ğın­da olan bu ya­pı­la­rı­mı­zın beton da­ya­nım­la­rı­nın do­na­tı du­rum­la­rı­nın ya­pı­la­cak olan la­bo­ra­tu­var test­le­ri ve per­for­mans ana­li­zi pro­je­le­ri ile ön­ce­lik du­rum­la­rı­na göre ive­di­lik ile ya­pıl­ma­sı­nı Niğde Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğın en aidi­yet­li gö­re­vi ola­rak ta­nım­la­ma­sı­nı ve bir an önce bu ça­lış­ma­la­ra baş­la­ma­sı­nı talep et­mek­te­yiz” diye ko­nuş­tu.
UZUN: KADER DİYEREK BU SO­RUM­LU­LUK­TAN 
KA­ÇA­MA­YIZ
Dep­rem böl­ge­sin­de ya­şa­nan so­run­la­rın bir ben­ze­ri­nin de olası bir dep­rem­de Niğde’de ya­şan­ma­sın­dan en­di­şe et­tik­le­ri­ni ifade eden İYİ Parti İl Baş­ka­nı Uzun; “Peşin peşin söy­le­mek ge­re­kir­se, ted­bir­siz­li­ğe kader di­ye­rek so­rum­lu­luk­tan ka­ça­ma­yız. Dep­rem bir afet­tir, doğ­ru­dur ancak ül­ke­mi­zin bir ger­çe­ği olan dep­re­me rağ­men ya­pı­laş­ma­da ge­rek­li ted­bir­ler alın­maz­sa, ge­rek­li de­ne­tim­ler ya­pıl­maz­sa, bi­lim­den uzak bir şe­kil­de ze­mi­ne uy­ma­yan yan­lış ve eksik mal­ze­mey­le inşa edi­len bi­na­la­ra mü­sa­ade edi­lir­se buna kader di­ye­me­yiz. Niğde ge­ne­lin­de de yı­kıl­ma­sı ge­re­ken bi­na­la­rı ge­re­kir­se STK’lar ile iş bir­li­ği içe­ri­sin­de tes­pit etmek Niğde’nin ge­le­ce­ği için önem­li bir so­rum­lu­luk­tur.
KENT KON­SEYİNE DE 
ÇAĞ­RI­MIZ­DIR!
Ko­nu­nun dep­rem­ler sı­ra­sın­da ve son­ra­sın­da ne kadar önem­li ol­du­ğu­nun ka­nı­tı, Niğde’de hasar tes­pi­ti ya­pı­lan ya­pı­la­rın sa­yı­sı ile an­la­şı­la­bi­lir. Bu­ra­da kent kon­se­yi­ne de görev dü­şü­yor.

Bi­lin­di­ği üzere Kent Kon­sey­le­ri­nin ku­ru­luş amaç­la­rı ara­sın­da; “Mer­ke­zi yö­ne­ti­min, yerel yö­ne­ti­min, kamu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın ve sivil top­lu­mun or­tak­lık an­la­yı­şıy­la kent ya­şa­mın­da, kent viz­yo­nu­nun, ken­tin hak ve hu­ku­ku­nun ko­run­ma­sı, sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma, çev­re­ye du­yar­lı­lık, sos­yal yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma, say­dam­lık, hesap sorma ve hesap verme, ka­tı­lım, yö­ne­ti­şim ve ye­rin­den yö­ne­tim il­ke­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­mek” gibi ko­nu­lar var. Bu yüz­den hem kamu ku­ru­luş­la­rı hem de kent kon­se­yi­nin tüm bi­le­şen­le­ri bu ko­nu­da üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­lı­dır” dedi.
UZUN: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAP­MA­YA HA­ZI­RIZ
Uzun açık­la­ma­sı­nın so­nun­da ise; “İYİ Parti Ola­rak Niğde Adına ül­ke­miz adına yanan can­la­rın yitik giden ha­yat­la­rın aile­le­rin adın, kay­be­di­len can­la­rın adına, ye­ni­le­ri ya­şan­ma­sın diye üze­ri­mi­ze düşen her türlü so­rum­lu­lu­ğu al­ma­ya ha­zı­rız, yeter ki somut adım­lar atıl­sın” diye ko­nuş­tu.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Niğde'de İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı
Niğde'de İl Su Kurulu Toplantısı Vali Cahit Çelik, başkanlığında gerçekleştirildi.Valilikten yapılan...

Haberi Oku