Gürer: 'Niğde'ye Sahip Çıkın'

CHP Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın 2021 yılı büt­çe­si­nin gö­rü­şül­dü­ğü Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu’nda söz ala­rak, Niğde’nin kül­tür ve tu­rizm ala­nın­da­ki so­run­la­rı­na de­ğin­di. 10 bin yıl­lık bir geç­mi­şe sahip olan ken­tin, ta­ri­hi eser­le­ri ve tu­ris­tik de­ğer­le­riy­le adeta bir açık hava mü­ze­si gibi ol­ma­sı­na rağ­men ba­kım­sız­lık, il­gi­siz­lik ve ta­nı­tım ek­sik­li­ği ne­de­niy­le tu­rizm­den ye­te­rin­ce ya­rar­la­na­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Gürer, “Niğde sa­hip­siz bir il ol­ma­ya devam edi­yor. Niğde’ye sahip çıkın” dedi.
GÜRER, KÜL­TÜR VE TURİZM BA­KAN­LI­ĞI­NIN BÜTÇE GÖ­RÜ MELERİNDE SÖZ ALDI
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın 2021 yılı bütçe gö­rüş­me­le­rin­de ko­nuş­tu. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Meh­met Ersoy’un da ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da söz ola­rak, Niğde’nin kül­tür ve tu­rizm ala­nın­da ya­şa­dı­ğı so­run­la­ra de­ğin­di.
Çok sa­yı­da ta­ri­hi ese­rin ba­kım­sız­lık­tan ha­ra­be­ye dön­dü­ğü­nü, başta vakıf eser­le­ri olmak üzere, bazı ta­ri­hi ca­mi­le­rin, mes­cit­le­rin, ki­li­se­le­rin ka­de­ri­ne ter­ke­dil­di­ği­ni an­la­tan Gürer, tu­rizm de­ğe­ri olan bazı eser­le­rin ise ta­nı­tım ek­sik­li­ği ne­de­niy­le ye­te­rin­ce tu­rist çe­ke­me­di­ği­ne işa­ret etti.
GEÇEN YIL GE­LE­CEKTİN, HAF­TA­LAR OLDU GEL­MEDİN!..
CHP Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, ko­nuş­ma­sı­na Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Meh­met Ersoy’un geçen yıl ya­pı­lan bütçe gö­rüş­me­le­rin­de, bir hafta için­de Niğde’ye ge­le­ce­ği­ni söy­le­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Ara­dan elli hafta geçti, daha Niğde’ye ge­le­me­di­niz; Niğde’ye de ilgi gös­ter­se­niz ön­ce­lik­le mem­nun olu­ruz” dedi.
TARİHİ CAMİLER NEDEN ONA­RI­LA­MI­YOR?
Niğde’nin kül­tür ve ta­ri­hi eser­ler ba­kı­mın­dan zen­gin bir il ol­ma­sı­na rağ­men sa­hip­siz ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ömer Fethi Gürer, Bor’da 2013 yı­lın­dan bu yana res­to­ras­yon için ka­pa­tı­lan Os­man­lı eseri Yeni Hamam’ın 7 yıl­dır ona­rı­mı­nın bi­ti­ri­le­me­di­ği­ni, Bor’da ka­pa­lı olan Ala­ad­din Camii’nin 2 yıl­dır pro­je­si­nin dahi ya­pıl­ma­dı­ğı­nı, Niğde mer­kez­de­ki Os­man­lı’dan kalma Bur­han mes­ci­di­nin ise de­fa­lar­ca baş­vu­ru ya­pıl­ma­sı­na rağ­men halen ona­rıl­ma­dı­ğı­nı an­lat­tı.
İlhan­lı­lar­dan kalan Sun­gur­bey Camii’nin res­to­ras­yo­nu­nun da 3 kez yük­le­ni­ci de­ğiş­me­si­ne rağ­men halen ka­pa­lı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Niğde’de vakıf eser­le­ri­ni ona­rım için ver­di­ği­niz mü­te­ah­hit­le­rin ikide bir kaç­ma­sı ne­den­dir, neden işler bit­mez, Sun­gur­bey Ca­mi­si gibi anıt bir ca­mi­nin sü­re­si için­de ya­pıl­ma­sı neden ger­çek­leş­ti­ril­mez?” diye sordu.
ŞEHRİN GÖBEĞİNDEKİ İŞHA­NI­NIN DU­RU­MU İÇLER ACISI
Mül­ki­ye­ti Kay­se­ri Va­kıf­lar Bölge Mü­dür­lü­ğü’ne ait olan Niğde mer­kez­de­ki vakıf iş­ha­nı­nın ona­rı­mı için ihale ya­pıl­dı­ğı­nı, iş­ha­nın­da­ki dük­kân­la­rın bo­şal­tıl­dık­tan sonra tam yıkım iş­le­mi baş­la­mış­ken yı­kı­mın dur­du­rul­du­ğu­nu ifade eden Gürer, “Bu­ra­nın ne ola­ca­ğı belli değil, bir çir­kin­lik anıtı. Bu ko­nu­da va­kıf­lar oraya ne ya­pa­cak­sa bir an önce baş­la­sın ki Niğde’nin orta ye­rin­de­ki bu çir­kin­lik or­ta­dan kalk­sın” dedi.
YER ALTI ŞEHRİ GEZİLEMEZ DU­RUM­DA
Kav­lak­te­pe Yer altı Şehri’ni her bütçe dö­ne­min­de gün­de­me ge­tir­di­ği­ni ve her se­fe­rin­de ya­pı­la­ca­ğı­nın söy­len­di­ği­ni an­la­tan Gürer, “Gi­di­yo­rum bütün elekt­rik ter­ti­ba­tı par­ça­lan­mış ne yazık ki ge­zil­mez du­rum­da, pe­ri­şan. Bunun gibi, ya­pıl­mış iş­le­rin de ne­den­se sa­hip­le­nil­me­si yok” diye ko­nuş­tu.
DEFİNE AV­CI­LA­RI TARİHİ ESER­LERİ TALAN EDİYOR
Bor’daki Cı­ğız­lar Ko­na­ğı de­ni­len ta­ri­hî do­ku­nun ona­rıl­dı­ğı­nı, ancak ona­rı­lan yerin daha kul­la­nıl­ma­dan gi­de­rek harap du­ru­ma gel­me­ye baş­lı­ğı­nı vur­gu­la­yan Gürer, “Esa­sın­da Niğde’nin her kö­yün­de açık hava mü­ze­si gibi tarih var ama ne­den­se Ka­pa­dok­ya alanı kap­sa­mı­na dahi alın­ma­dı. Niğde’de kül­tür ve tarih zen­gin­lik­le­ri­ni de­fi­ne av­cı­la­rı talan et­mek­le meş­gul. Ba­kan­lık bu ko­nu­da ne­den­se ge­re­ke­ni çoğu böl­ge­de yap­mı­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.
NİĞDE, KA­PA­DOK­YA’NIN BAŞ­KENTİDİR AMA…
CHP Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, İfti­yan böl­ge­si, Ulu­kış­la köyü Avö­ren böl­ge­si, Al­tun­hi­sar-Ye­şil­yurt böl­ge­si, Ka­ra­at­lı böl­ge­si, Göl­cük böl­ge­si, Kö­mür­cü böl­ge­si, Kit­re­li böl­ge­si, Di­ki­li­taş böl­ge­si, Kı­zı­lö­ren, Ha­sa­köy, Han­çer­li, Misli, Fer­tek, Kula, Boz­köy, Ha­mam­lı, Ulu­ağaç, Aktaş, Bah­çe­li, Ki­ça­ğaç, Çu­kur­ku­yu, Ke­mer­hi­sar, Mur­tan­dı Ka­le­si, Ke­çi­ka­le­si, Ba­dem­de­re Ka­le­si gibi ta­ri­hin ol­du­ğu yer­ler­de yıl­lar­dır doğru dü­rüst bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı­nı da be­lir­te­rek, “Ke­mer­hi­sar, Efes’e eş­de­ğer Tyana Antik Şehri’nin ol­du­ğu yer; bir ay gelip bir ça­lış­ma yap­mak­la bu kent açığa çık­maz. Neden Niğde’nin ta­ri­hî do­ku­su sa­hip­le­nil­mi­yor? Niğde Ka­pa­dok­ya’nın baş­ken­ti. Gü­ney­de Niğde Ka­pa­dok­ya’nın baş­ken­tiy­ken -bu ta­nım­la­ma­yı ben ki­ta­bım­da geniş ola­rak da iş­le­dim- Niğde’ye bu an­lam­da değer ve­ril­mi­yor, önem de ve­ril­mi­yor, tu­rizm de­ğer­le­ri açığa çı­ka­rıl­mı­yor; olan­lar da ge­re­ği gibi ta­nı­tıl­mı­yor. 
Bir Gü­müş­ler Ma­nas­tı­rı­mız var “Gülen Mer­yem Ana”sıyla gün­de­me gel­miş­ti, ne yazık ki bu­ra­nın da ye­te­rin­ce ta­nı­tı­mı ya­pıl­ma­dı. Niğde ili­nin on bin yıl­lık bi­li­nen bir ta­ri­hî var ama bunun ötesi de var. Onun­la il­gi­li ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar­da Niğde, Orta Ana­do­lu’da tu­riz­min yeni bir yüzü ola­bi­lir. To­ros­lar­dan geliş ve ge­çiş­te Niğde Ka­pa­dok­ya’ya açı­lan bir kapı ama bu an­lam­da ne­den­se Niğde’ye ge­rek­li değer ve­ril­mi­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

TARİHİ ESER­LER BARAJ SU­LA­RI AL­TIN­DA KA­LI­YOR
Ulu­ağaç kö­yü­ne ya­pı­lan baraj ve gö­let­ler­de ta­ri­hi ya­pı­la­rın su al­tın­da kal­dı­ğı­nı, Ka­yır­lı böl­ge­sin­de de gölet ya­pı­mı ne­de­niy­le bu­ra­da­ki pe­ri­ba­ca­la­rı­nın sular al­tın­da ka­la­ca­ğı ko­nu­sun­da daha önce uya­rı­lar­da bu­lun­du­ğu­nu anım­sa­tan Gürer, bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı­nın “Cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­duk .” şek­lin­de­ki sö­zü­nü ha­tır­lat­tı. Gürer,” Ben bir yurt­taş ola­rak oraya git­ti­ğim­de, o baraj ya­pı­lın­ca pe­ri­ba­ca­la­rı­nın sular al­tın­da ka­la­ca­ğı­nı gör­düm. Ba­kan­lık­ta­ki il­gi­li ar­ka­daş­la­rı­mız bu pe­ri­ba­ca­la­rı­nın orada yok ola­ca­ğı­nı gö­re­me­di­ler mi? Çev­re­sin­de­ki kum­lar alı­nıp o muh­te­şem ta­ri­hî ya­pı­la­rın yok oluşu neden sey­re­dil­di? Bu an­lam­da Niğde’nin tu­rizm de­ğer­le­ri­nin ta­nı­tıl­ma­sı ve Niğde’ye ge­rek­li de­ğe­rin ve­ril­me­si ko­nu­su­nu sıkça da dile ge­ti­ri­yo­rum” dedi.

TARİHİ ESER­LERİ TURİZME KA­ZAN­DIR­MA­LI­YIZ
Niğde’de 30’a yakın kul­la­nı­la­bi­lir du­rum­da­ki ki­li­se­nin 14 ta­ne­si­nin cami ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­na da dik­kat çeken Gürer, ko­nuş­ma­sı­nı şöyle ta­mam­la­dı:
“Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de mü­ba­de­ley­le bu­ra­dan gi­den­le­rin ye­ri­ne, bizim Bal­kan­lar­dan gelen Türk­ler için Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün ta­li­ma­tıy­la çoğu ca­mi­ye çev­ril­miş.  Bun­lar birer anıt eseri, özel­lik­le Fer­tek’te­ki­ni gör­me­ni­zi is­te­rim, ora­da­ki fresk­ler dahi du­ru­yor. Çoğu zi­ya­re­te açı­la­bi­lecek, kul­la­nı­la­bi­lecek, ta­rih­sel an­lam­da da değer bu­la­cak ya­pı­lar. Bu­ra­la­rı da de­ğer­len­dir­me­ni­zi öne­ri­yo­rum. Niğde’ye sahip çıkın..."Haber Merkezi

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Diş Hekimliği Fakültesine 5 Milyon TL Ek Ödenek...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yönetiminin girişimleriyle Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci alımına...

Haberi Oku