Niğde'de 23 Nisan Coş­kusu


Prog­ram Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda bu­lu­nan Ata­türk Anıtı’na çe­lenk ko­yul­ma­sıy­la baş­la­dı. Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan prog­ram Ömer Ha­lis­de­mir Mey­da­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ömer Ha­lis­de­mir mey­da­nın­da­ki Kut­la­ma tö­ren­le­ri saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın söy­len­me­si ile baş­la­tıl­dı. Niğde İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Halil İbra­him Yaşar ta­ra­fın­dan günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma su­nul­du.
Yaşar, 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı­nın dün­ya­da eşi ve ben­ze­ri bu­lun­ma­yan, iki fark­lı un­su­ru bir araya ge­ti­ren milli bir bay­ram ol­du­ğu­nu söy­le­di.
İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Yaşar; “Cum­hu­ri­ye­tin ku­rul­ma­sı ne kadar önem­li ise onun ge­liş­ti­ril­me­si, ko­run­ma­sı ve sü­rek­li­li­ği de en az o kadar önem­li­dir. Bunu çok iyi bilen Ata­türk ço­cuk­la­rı­mı­za ve genç­le­ri­mi­ze “Cum­hu­ri­ye­ti biz kur­duk, onu ya­şa­ta­cak ve yük­sel­tecek siz­ler­si­niz” ta­ri­hi me­sa­jı ile vurgu yap­mış­tır. Ay­rı­ca ge­le­ce­ği­miz için çok önem­se­di­ği ço­cuk­la­rı­mı­za 23 Nisan’ı bir bay­ram ola­rak he­di­ye ede­rek, on­la­rı onure et­miş­tir. Uğ­run­da bin­ler­ce vatan ev­la­dı­nın şe­ha­de­te koş­tu­ğu bu mu­kad­des top­rak­la­rın ebe­di­yen Türk yurdu ol­du­ğu Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­nin açıl­ma­sı ile tüm dün­ya­ya ilan edil­miş­tir. Ana­do­lu in­sa­nı im­kân­sız­lık­lar içe­ri­sin­de ver­di­ği mü­ca­de­le ile bu top­rak­lar­da ezan se­sin­den başka bir sesin yan­kı­lan­ma­ya­ca­ğı­nı ve şanlı bay­ra­ğı­mı­zın gök­le­ri­miz­de son­su­za dek dal­ga­la­na­ca­ğı­nı ta­ri­he altın harf­ler­le yaz­mış­tır” dedi.
Ça­lı­şa­rak ba­şa­ra­ma­ya­ca­ğı­nız hiç­bir şeyin ol­ma­dı­ğı­nı bilin ve buna ina­nın diyen Yaşar; “ Ana­ya­sa­mı­za göre ege­men­lik ka­yıt­sız şart­sız mil­le­tin­dir. Ulu­sal ege­men­lik bizim en de­ğer­li ha­zi­ne­miz­dir. Bu mil­le­tin kah­ra­man ev­lat­la­rı her de­vir­de canı pa­ha­sı­na va­ta­nı­na, mil­le­ti­ne ve bay­ra­ğı­na sahip çık­mış­tır, çık­ma­ya da devam ede­cek­tir. Bu bağ­lam­da biz­le­re düşen ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı ço­cuk­la­rı­mı­za im­kan­lar oluş­tur­mak, on­la­rı viz­yon sa­hi­bi yap­mak, milli ma­ne­vi de­ğer­ler­le do­nat­mak­tır. Bu ça­lış­ma­lar onlar için bir lütuf değil ak­si­ne biz ye­tiş­kin­ler için üst düzey bir so­rum­lu­luk­tur. Hz. Ali; “ço­cuk­la­rı­nı­zı kendi za­ma­nı­nı­za göre değil, on­la­rın ya­şa­ya­cak­la­rı za­ma­na göre ye­tiş­ti­rin” veciz sözü ile biz eği­tim­ci­le­rin viz­yo­nu­nu or­ta­ya koy­muş­tur. Biz­ler de eği­tim or­du­su ola­rak bize ema­net edi­len ço­cuk­la­rı­mı­zı bu bi­linç ve viz­yon­la ge­le­ce­ğe ta­şı­mak için mü­ca­de­le et­mek­te­yiz” diye ko­nuş­tu.  

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

“Sınav tartışması bir an önce son bulmalıdır”
Eğitim -Bir -Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim çalışanlarının...

Haberi Oku