Niğde Ye­mek­le­ri Dün­ya­ya Ta­nı­tı­la­cak

Niğde Be­le­di­ye­sin­ce dev­ra­lı­na­rak Gast­ro­no­mi Evi’ne dö­nüş­tü­rü­len ta­ri­hi ya­pı­da, 100’e yakın yemek çe­şi­di hem yöre hal­kı­nın hem de yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­la­cak.
NİĞDE’MİZİ HER YÖ­NÜY­LE TA­NI­TI­YO­RUZ
Niğde Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir, ken­tin her yö­nüy­le ta­nı­tı­mı­nın ya­pı­la­bil­me­si için baş­lat­tık­la­rı ça­lış­ma­la­rı ara­lık­sız sür­dür­dük­le­ri­ni söy­le­di.
Niğde’nin ta­ri­hi, tu­ris­tik ve doğal gü­zel­lik­le­riy­le bir­lik­te, ye­me-iç­me kül­tü­rü­nün ta­nı­tıl­ma­sı için de çaba gös­ter­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Öz­de­mir, bu kap­sam­da “Tabal Gast­ro­no­mi Evi” adıy­la dü­zen­le­dik­le­ri res­to­ra­nı, va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne sun­duk­la­rı­nı be­lirt­ti.
GAS­TA­RO­NOMİ TURİZMİNİN ÖNEMİ
Gast­ro­no­mi­nin gü­nü­müz­de, tu­riz­min en önem­li fak­tör­le­rin­den biri ha­li­ne gel­di­ği­ne de­ği­nen Niğde Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir; “Yerli ve ya­ban­cı tu­rist­ler zi­ya­ret et­tik­le­ri böl­ge­nin mut­fak kül­tür­le­ri­ni de ya­kın­dan ta­nı­mak is­ti­yor. İnsan­lar yeni yer­ler, yeni des­ti­nas­yon­lar gör­me­nin ya­nın­da, gezip gör­dük­le­ri yö­re­le­rin fark­lı lez­zet­le­ri­ni de ta­nı­mak, bil­mek is­ti­yor. Tu­riz­min ge­le­ce­ği açı­sın­dan önem­li bir yere sahip olan gast­ro­no­mi için Niğde Be­le­di­ye­si ola­rak biz de bu ko­nu­da ciddi ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz ve bu alan­la il­gi­li ya­tı­rım­la­rı­mı­zı hızla ar­tı­ra­ca­ğız.” dedi.
NİĞDE’NİN GAST­RO­NOMİK UN­SUR­LA­RI
Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si’nden dev­ral­dık­la­rı Ak­med­re­se’nin kar­şı­sın­da­ki Kül­tür Evi’ne, Niğde’ye özgü ye­mek­le­rin ha­zır­la­nıp su­nu­mu­nun ya­pı­la­ca­ğı res­to­ra­na dö­nüş­tür­dük­le­ri­ni ve bu­ra­ya da “Tabal Gast­ro­no­mi Evi” adını ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Öz­de­mir, “Yö­re­mi­zin gast­ro­no­mik un­sur­la­rı­nın bu­ra­da vit­ri­ne koyup hem yöre hal­kı­na hem de yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­mak is­te­dik. Aynı anda 115 ki­şi­ye hiz­met ve­re­bi­lecek olan res­to­ran­da ha­zır­la­na­cak ye­mek­le­rin bir kısmı gü­nü­müz Niğde ye­mek­le­rin­den ola­cak, bir kısmı de Os­man­lı mut­fa­ğı­nın fark­lı lez­zet­le­rin­den olu­şa­cak” dedi.
TABAL KRAL­LI­ĞI VE GAS­TO­RO­NOMİ
Gast­ro­no­mi Evine ‘Tabal’ adı­nın ve­ril­me­siy­le il­gi­li de açık­la­ma yapan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir, Mi­lat­tan Önce 800’lü yıl­lar­da Niğde ve çev­re­sin­de hüküm süren Tabal Kral­lı­ğı­nın o dö­ne­min yeme içme kül­tü­rün­de önem­li bir yere sahip ol­du­ğu­nun be­lir­len­di­ği­ne dik­kat çekti.
ÇİFT ASLAN FİGÜRÜ
Niğde’nin Çift­lik il­çe­si­ne bağlı Göl­lü­dağ zir­ve­sin­de 1930’lu yıl­lar­da çı­ka­rı­lan Tabal Kral­lı­ğı­na ait önem­li eser olan çift aslan hey­ke­li­nin de bugün Niğde Mü­ze­si’nde ser­gi­len­di­ği­ne vurgu yapan Baş­kan Öz­de­mir, bu ne­den­le Gas­ta­ro­mi Evi’nin ta­nı­tı­mı­nın ‘çift aslan’ fi­gü­rü ile ya­pı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti.
PRO­JENİN AMACI
Tabal Gast­ro­no­mi Evi Pro­je­si, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğın­ca yü­rü­tü­len Sos­yal Ge­liş­me­yi Des­tek­le­me Pro­je­si (SOGEP) kap­sa­mın­da ha­ya­ta ge­çi­ril­di. Pro­jey­le Roma, Arap, Pers, Sel­çuk­lu ve Os­man­lı dö­nem­le­ri­ne ait yemek kül­tür­le­ri­nin iz­le­ri bu­lu­nan Niğde Mut­fa­ğı­na ait, coğ­ra­fi işa­ret­le­re de sahip olan sö­ğür­me, ayva bo­ra­na­sı başta olmak üzere 100’e yakın yemek çe­şi­di yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­lu­yor.
SYDV’NDAN YAR­DIM ALAN KA­DIN­LAR İSTİHDAM EDİLİYOR
Pro­je­de ay­rı­ca Niğde’de ika­met eden ve Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı’ndan (SYDV) des­tek alan 25-40 yaş arası ka­dın­lar is­tih­dam edi­li­yor. Bu­ra­da üre­ti­lecek ürün­le­rin ise e- ti­ca­ret por­ta­lı ile ülke ge­ne­lin­de da­ğı­tı­mı­nın ya­pıl­ma­sı da amaç­la­nı­yor.
HANGİ YE­MEK­LER VAR?
Sö­ğür­me, ayva bo­ra­na­sı (coğ­ra­fi işa­ret­li), Niğde tar­ha­na çor­ba­sı, Ara­pa­şı çor­ba­sı, Ka­şar­lı pide, Fın­dık lah­ma­cun, Kıy­ma­lı yu­mur­ta­lı pide, Haş­la­ma içli köfte, Te­re­yağ­lı humus, Ba­ba­gan­nuş, Şak­şu­ka, Ta­hin­li köz pat­lı­can yo­ğurt­la­ma­sı, Bar­bun­ya pi­la­ki, Por­ta­kal­lı ke­re­viz, Ga­vur­da­ğı sa­la­ta­sı, Toros sa­la­ta­sı, Bul­gur­lu cız­bız köfte, Küş­le­me, Yağlı kara, Ek­şi­li ufak köfte, Niğde küp pey­nir­li ce­viz­li eriş­te, Etli la­ha­na sar­ma­sı, Kuru kabak sar­ma­sı, Tas ke­ba­bı, Köf­ter ka­vur­ma­sı, Ce­viz­li elma dol­ma­sı gibi 100’e yakın yi­yecek, içecek ve sa­la­ta yer alı­yor.(Niğde Be­le­di­ye­si)

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi...
Niğde merkeze bağlı Konaklı Beldesinde buğday tarlasında sulama yapan F.O.K isimli çiftçi elektrik akımına...

Haberi Oku