Niğde Ce­za­evi için kitap bağış kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı

Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan "Kitap iyi­leş­ti­rir" slo­ga­nıy­la baş­la­tı­lan kitap ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı hi­ma­ye­sin­de Niğde Ceza Evi Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Niğde Ada­let sa­ra­yı içe­ri­sin­de ku­ru­lan stan­da Niğde Va­li­si Mus­ta­fa Koç ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir kitap ba­ğı­şın­da bu­lun­du.
Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı hi­ma­ye­sin­de Niğde Ceza Evi Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Niğde Ada­let sa­ra­yı içe­ri­sin­de ku­ru­lan stan­dın açı­lış kur­de­le­si­ni Vali Mus­ta­fa Koç, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Harun Ka­ra­han, Adli Yargı İlk De­re­ce Mah­ke­me­si Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Bay­ram Ünlü, Niğde Baro Baş­ka­nı Emin Alper Öz­türk, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Adnan Öz­de­mir, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nihat Öz­türk ve Kurum Mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.
Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı hi­ma­ye­sin­de Niğde Ceza Evi Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Ada­let Sa­ra­yı içe­ri­sin­de ku­ru­lan stan­dın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Harun Ka­ra­han; “Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ül­ke­miz­de eş za­man­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len ceza infaz ku­rum­la­rı­mı­za kitap ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı mü­na­se­be­tiy­le top­lan­mış bu­lu­nu­yo­ruz.
İnfaz ya­sa­la­rı­mı­zın ön­ce­lik­li amacı hü­küm­lü ar­ka­daş­la­rı­mı­zın top­lu­ma ka­zan­dı­rı­la­bil­me­si. Bu kap­sam­da Ba­kan­lı­ğı­mı­zın çe­şit­li fa­ali­yet­le­ri ol­mak­ta. Bu fa­ali­yet­le­rin en önem­li­le­rin­den bir ta­ne­si de bugün bu­ra­da fa­ali­ye­te geçen kitap ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı. Bu kam­pan­ya ile hü­küm­lü ar­ka­daş­la­rı­mı­zın sos­yal ve kül­tü­rel açı­dan top­lu­ma ka­zan­dı­rı­la­bil­me­si amaç­lan­mak­ta. Ben bu­ra­dan bütün kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­mı­zın sivil top­lum ör­güt­le­ri­mi­zi ve va­tan­daş­la­rı­mı­zı bu kam­pan­ya­ya des­tek olmak üzere ad­li­ye­mi­ze davet edi­yo­rum. Bu ve­si­ley­le kam­pan­ya­mı­zın ha­yır­lı, uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ruz. Ay­rı­ca kitap bağış stan­dı­mız Ad­li­ye Sa­ra­yı­mı­zın gi­ri­şin­de iki üç gün sü­rey­le açık ka­la­cak olup kitap ba­ğı­şın­da bu­lu­na­cak va­tan­daş­la­rı­mı­zı bu­ra­ya bek­le­riz” dedi.
Niğde Va­li­si Mus­ta­fa Koç; “ Ce­za­ev­le­rin­de kalan hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­la­rı­mı­zın boş za­man­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me­si iyi bir dav­ra­nış mo­de­li ge­liş­ti­re­bil­me­le­ri açı­sın­dan ce­za­evi bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan kü­tüp­ha­ne­le­re kitap ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı­nı bugün baş­la­tı­yo­ruz. Tabii in­san­la­rı­mız, hem­şe­ri­le­ri­miz, va­tan­daş­la­rı­mız bir şe­kil­de ce­za­evi­ne dü­şü­yor­lar. Ama bu ce­za­la­rı infaz edi­lir­ken ceza infaz ya­sa­la­rı­mı­zın ve bu ko­nu­da­ki ku­rum­la­rı­mı­zın bir ga­ye­si var. Hem top­lu­mu suça karşı ko­ru­mak, hem ıslah etmek, hem de orada ce­za­la­rı­nı çeken va­tan­daş­la­rı­mı­zın bir daha çe­şit­li suç­la­ra bu­laş­ma­sı­nı en­gel­le­mek, re­ha­bi­li­te etmek, on­la­ra güzel dav­ra­nış mo­del­le­ri­ni ge­liş­tir­mek dev­le­ti­mi­zin ve il­gi­li ku­rum­la­rı­mı­zın en temel gö­re­vi. Bun­dan se­bep­le geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gibi hem orada kalan va­tan­daş­la­rı­mı­zın boş va­kit­le­ri­ni de­ğer­len­di­re­bi­le­ce­ği, oku­ya­bi­le­ce­ği ve daha son­ra­sın­da top­lum en­teg­ras­yon­la­rı nok­ta­sın­da uyum­la­rı ko­nu­sun­da, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan bu ku­rum­la­rı­mı­zın bün­ye­sin­de kü­tüp­ha­ne­ler ya­pı­lı­yor ve bu kü­tüp­ha­ne­ler de bu­lu­nan ki­tap­la­rın hem sa­yı­sı­nın art­tı­rıl­ma­sı hem de ka­li­te­si­ni ve çe­şi­di­nin art­tı­rıl­ma­sı do­la­yı­sıy­la bu kam­pan­ya­la­rı dü­zen­li­yo­ruz. Geç­ti­ği­miz yıl da dü­zen­len­miş bu kam­pan­ya­mız, Bir kitap, bir umut slo­ga­nıy­la. Yine eksik kalan ya da yeni ya­pı­lan ku­rum­la­rı­mız­da­ki kü­tüp­ha­ne­le­ri­mi­zi güç­len­dir­mek ba­bın­dan bugün tüm Tür­ki­ye Ada­let Ba­ka­nı­mı­zın ilk kitap ba­ğı­şıy­la baş­la­ya­cak olan ili­miz­de de bir kam­pan­ya­yı baş­la­tı­yo­ruz. Biz siz­le­rin ara­cı­lı­ğıy­la bu­ra­da ya­şa­yan bütün hem­şe­ri­le­ri­mi­zi, bütün ku­rum­la­rı­mı­zı, bütün va­tan­daş­la­rı­mı­zı bu kam­pan­ya­ya des­tek ol­ma­ya davet edi­yo­ruz. Emeği ge­çen­le­re te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.
Açı­lış ko­nuş­ma­sı ve kur­de­le ke­si­min­den sonra Vali Mus­ta­fa Koç, Niğde Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir, Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan "Kitap iyi­leş­ti­rir" slo­ga­nıy­la baş­la­tı­lan kitap ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı­na kitap ba­ğı­şın­da bu­lu­na­rak des­tek ol­du­lar.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Niğde'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri...
Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, yaklaşık 12 haftadır Deneyap Teknoloji...

Haberi Oku