Kül­tür Ve Sa­na­tın Kalbi Niğde'de At­ma­ya Devam Ediyor

Niğde Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dür­lü­ğü şeh­rin kül­tü­rel bi­ri­ki­mi­ni açığa çı­kar­ma­ya devam edi­yor. Mü­dür­lük geç­ti­ği­miz yıl yap­mış ol­du­ğu fa­ali­yet­ler­le va­tan­daş­lar­dan tam not aldı.“Mil­let­ler ta­rih­le­ri ve kül­tür­le­riy­le var­lık­la­rı­nı sür­dü­rür­ler “diyen Baş­kan Öz­de­mir; “Maddi ve ma­ne­vi açı­dan kendi kül­tü­rü­nü ko­ru­ya­ma­yan mil­let­ler ise tarih sah­ne­sin­den si­lin­me­ye mah­kûm­dur­lar. Biz me­de­ni­yet­le­rin ya­şa­tıl­dı­ğı bir şeh­rin men­sup­la­rı ola­rak her türlü kül­tü­rel de­ğe­ri­mi­zi ge­lecek ku­şak­la­ra ta­şı­ma gay­re­ti için­de­yiz.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Baş­kan Öz­de­mir; “Her alan­da ol­du­ğu gibi kül­tü­rel alan­da da bir­çok fa­ali­yet ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Kon­ser­le­ri­miz, ser­gi­le­ri­miz, fes­ti­val­le­ri­miz ve ya­rış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Bu za­ma­na kadar bir­çok kon­ser et­kin­li­ği dü­zen­le­dik. Top­rak­tan Sof­ra­ya Niğde Pa­ta­tes Fes­ti­va­li­ni ve Elma Fes­ti­va­li­ni ger­çek­leş­tir­dik. Ulus­la­ra­ra­sı resim ya­rış­ma­sı dü­zen­le­dik. Sanat mer­ke­zi­miz­de ulus­la­ra­ra­sı resim ser­gi­le­ri dü­zen­li­yo­ruz. Şehir ti­yat­ro­mu­zu fa­ali­ye­te ge­çir­dik. Kitap fuarı açtık, şe­hir­le il­gi­li çe­şit­li ya­yın­lar ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Kı­sa­ca kül­tür ve sa­na­tın her ala­nın­da şeh­ri­mi­zi yıl­dız şehir yap­ma­ya ka­rar­lı­yız. “
TOP­RAK­TAN SOF­RA­YA NİĞDE PA­TA­TES FESTİVALİ YA­PIL­DI
Niğde Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Top­rak­tan Sof­ra­ya Niğde Pa­ta­tes Fes­ti­va­li” et­kin­li­ğin­de ünlü şef­ler­le pa­ta­tes ye­mek­le­ri su­nu­mu ya­pıl­dı. Fes­ti­val kap­sa­mın­da Emre Kaya ve Arzu Akdaş ta­ra­fın­dan kon­ser ve­ril­di.
Baş­kan Öz­de­mir; “Şeh­ri­mi­zin en önem­li tarım ürünü pa­ta­tes. Eli­miz­den gel­di­ği kadar Niğde pa­ta­te­si­ni mar­ka­laş­tır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu tür et­kin­lik­le­ri daha son­ra­da devam et­ti­re­ce­ğiz. Ulus­la­ra­ra­sı et­kin­lik­ler­le, fes­ti­val­ler­le şeh­ri­mi­zi dün­ya­ya ta­nı­ta­ca­ğız. Niğde Ana­do­lu’nun par­la­yan bir yıl­dı­zı ola­cak. Biz Niğde Be­le­di­ye­si ola­rak sa­de­ce eli­mi­zi değil göv­de­mi­zi de taşın al­tı­na koy­duk. Bu or­ga­ni­zas­yon­da emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. İnşal­lah çok daha güzel fes­ti­val­ler ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. " ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
KAR­DAN ADAM ŞENLİĞİ DÜ­ZEN­LENDİ
19 – 20 Şubat 2022 ta­rih­le­rin­de “Niğde Kar­dan Adam Şen­li­ği” or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­leş­ti­ril­di. Ünlü su­nu­cu Vahe Kı­lı­çars­lan’ın ka­tıl­dı­ğı şen­lik­te çe­şit­li ya­rış­ma­lar dü­zen­len­di. Fes­ti­va­le ani­mas­yon gös­te­ri­le­ri ve eğ­len­ce­li şov­lar renk kattı. Yerel sa­nat­çı­la­rın ka­tıl­dı­ğı fes­ti­val­de va­tan­daş­lar do­ya­sı­ya eğ­len­di.
DÜN­YA­CA ÜNLÜ ŞEF­LER, ELMA FESTİVALİ İÇİN NİĞDE’DE BU­LUŞ­TU
12-13 Kasım ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­len. 2. Hasat Gün­le­ri- Elma Fes­ti­va­li­ne dün­ya­ca ünlü yemek şef­le­ri ka­tıl­dı. Niğde’nin ye­tiş­tir­di­ği tarım ürün­le­ri­nin en önem­li­le­rin­den bi­ri­si olan el­ma­nın öne­mi­ni vur­gu­la­mak ama­cıy­la ya­pı­lan fes­ti­val­de dün­ya­ca ünlü şef­ler, Gast­ro­no­mi Şö­le­ni İçin Niğde’de bu­luş­tu. Çe­şit­li kon­ser­ler ve ak­ti­vi­te­ler­le dolu dolu geçen fes­ti­val va­tan­daş­la­rın büyük be­ğe­ni­si­ni ka­zan­dı.
Niğde Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir; “Bu fes­ti­val­ler­le ama­cı­mız Niğde Mut­fa­ğı­nı çok daha geniş kit­le­le­re du­yur­mak­tır. Şeh­ri­miz hem mut­fa­ğı hem ta­ri­hi hem de kadim kül­tü­rü ile ger­çek­ten keş­fe­dil­me­yi bek­le­yen gizli bir ha­zi­ne­dir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
MES­LEK EDİNDİRME KURS­LA­RI DÜ­ZEN­LENDİ
Niğde Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik bir dizi mes­lek edin­dir­me ve çe­şit­li hobi kurs­la­rı dü­zen­le­di. Bu kurs­la­ra şöyle bir bak­tı­ğı­mız­da;
- İlhan­lı Ma­hal­le­si Nar Sos­yal Te­sis­le­ri yanı be­le­di­ye kurs evin­de Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Hü­da­vend Hatun Kadın, Çocuk ve Genç­lik Der­ne­ği ve Niğde Be­le­di­ye­si’nin or­tak­la­şa ter­tip et­ti­ği ba­yan­la­ra yö­ne­lik di­kiş-na­kış kursu açıl­dı.
- Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile iş bir­li­ği içe­ri­sin­de Efen­di­bey Ma­hal­le­si Genç­lik Mer­ke­zin­de bağ­la­ma kursu açıl­dı.
- Niğde Be­le­di­ye­si ve Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa ger­çek­leş­ti­ri­len, Öz­bel­de Naim Sü­ley­ma­noğ­lu Mil­let Kı­ra­at­ha­ne­si’nde haf­ta­nın üç günü (Pa­zar­te­si - Salı - Çar­şam­ba) devam eden ba­yan­la­ra yö­ne­lik el sa­nat­la­rı ( Tel Kırma, Maraş İskar­pe­la Ahşap İşleme, Sec­ca­de – Havlu İşle­me­si, Dan­tel Ang­les­ten Run­ner Ya­pı­mı, Atık Ga­ze­te Ka­ğı­dın­dan Bebek Ya­pı­mı, Kolye – Kapı Süsü ve Çanta Ya­pı­mı) kursu açıl­dı.
ÇEŞİTLİ SÖY­LEŞİLER DÜ­ZEN­LENDİ
Niğde Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan kül­tü­rel ve sa­nat­sal fa­ali­yet­ler kap­sa­mın­da çe­şit­li söy­le­şi­ler dü­zen­len­di. Bu söy­le­şi­ler kap­sa­mın­da;
- 9 Mart 2022 ta­ri­hin­de Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zin­de Ha­ya­ti İNANÇ ile “Ha­ya­ti Me­se­le­ler” söy­le­şi­si dü­zen­len­di.
- 23 Mart 2022 ta­ri­hin­de Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zin­de Nu­rul­lah GENÇ ile “Ba­şa­rı Bedel İster” prog­ra­mı dü­zen­len­di.
KİTAP FUARI DÜ­ZEN­LENDİ
Niğde Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ge­le­nek­sel hale ge­ti­ri­len kitap fu­ar­la­rı­nın be­şin­ci­si, 13 – 22 Mayıs 2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da Ömer Ha­lis­de­mir Mey­da­nı Grand Otel Yanı Eski Vakıf İşhanı ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Fu­ar­da 100 ya­yı­ne­vi ve 50 yazar ağır­lan­dı.
NİĞDE ŞEHİR TİYAT­RO­SU EKİBİ SEYİRCİYLE BU­LUŞ­TU
Niğde Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de ku­ru­lan şehir ti­yat­ro­su ekibi ha­zır­la­mış ol­duk­la­rı oyun ile se­yir­ci­siy­le bu­luş­tu. Niğde Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir; “İli­miz­de sa­na­tın tüm alan­la­rı­na des­tek ver­me­ye devam edi­yo­ruz. Be­le­di­ye­mi­zin bün­ye­sin­de bir şehir ti­yat­ro­su­nu fa­ali­ye­te ge­çir­dik. Bu­ra­da hem bü­yük­ler için hem de ye­tiş­kin­ler için kurs­lar dü­zen­le­dik. Şimdi de Allah’ın iz­niy­le bu ça­lış­ma­la­rın mey­ve­si­ni alı­yo­ruz. “ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
RESİM VE FO­TOĞ­RAF SERGİLERİ AÇIL­DI
iğde Be­le­di­ye­si sa­na­tın her ala­nın­da fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­rür­ken, resim ve fo­toğ­raf sa­na­tın­da da önem­li iş­le­re imza attı. Bu min­val­de;
- 10 Ocak 2022 ve 10 Şubat 2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da NİĞDEF, Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si ve Niğde Be­le­di­ye­si’nin kat­kı­la­rıy­la “Na­hi­ta’dan Niğde’ye Kül­tür Ka­re­le­ri” adlı fo­toğ­raf ya­rış­ma­sı dü­zen­len­di.
- 21 Mayıs 2022 Cu­mar­te­si günü Er­me­ni Ki­li­se­si Güzel Sa­nat­lar Ga­le­ri­si’nde “Yunus Emre – Aşkın Yol­cu­lu­ğu” te­ma­lı Ulus­la­ra­ra­sı resim ser­gi­si ger­çek­leş­ti­ril­di.
- 24 Eylül Cu­mar­te­si günü 40’tan fazla ül­ke­nin ese­ri­nin ser­gi­len­di­ği ”Daha Güzel Bir Dünya İçin Sa­va­şa Hayır” te­ma­lı resim ser­gi­si ya­pıl­dı.
ÇOCUK KÜ­TÜP­HA­NESİ AÇIL­DI
Ha­li­ha­zır­da şe­hir­de yeni kü­tüp­ha­ne­le­rin ya­pı­mı­nı sür­dü­ren Niğde Be­le­di­ye­si bu kap­sam­da ilk ola­rak; “Niğde KOP Çocuk Kü­tüp­ha­ne­si­nin Öz­bel­de Kı­zı­lel­ma Parkı içe­ri­sin­de bu­lu­nan Mil­let Kı­ra­at­ha­ne­si Genç­lik Mer­ke­zin­de açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di. Baş­kan Öz­de­mir; “Ço­cuk­la­rı­mı­zın eğ­le­nir­ken oku­ya­ca­ğı, okur­ken eğ­le­ne­ce­ği, bu­luş­ma­la­rın ve et­kin­lik­le­rin ger­çek­le­şe­ce­ği güzel bir mekân mey­da­na ge­tir­dik.” dedi.
OFF­RO­AD ŞENLİKLERİ DÜ­ZEN­LENDİ
Niğde Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan üçün­cü­sü dü­zen­le­nen “NİĞDOFF Off­ro­ad” şen­lik­le­ri­nin açı­lı­şı 40’ı aşkın şe­hir­den gelen mi­sa­fir­ler ve hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ka­tı­lı­mı ile 21 Mayıs 2022 Cu­mar­te­si günü kamp ateşi ya­kı­la­rak açı­lı­şı ya­pıl­dı. Mavi Ve­les­pit gru­bu­nun ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti­ri­len kon­ser­de va­tan­daş­lar do­ya­sı­ya eğ­len­di. Çe­şit­li sürp­riz­ler ve havai fişek gös­te­ri­le­ri ile devam eden şen­lik; er­te­si gün ya­pı­lan Off­ro­ad ya­rış­ma­la­rı ve ödül tö­re­ni­nin dü­zen­len­me­siy­le son buldu.
YAZ SPOR OKUL­LA­RIN­DA ÇO­CUK­LAR VE GENÇ­LER SPORA TEŞVİK EDİLDİ
Niğde Be­le­di­ye­si ve Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len yaz spor okul­la­rı kap­sa­mın­da ço­cuk­la­ra ve genç­le­re sporu teş­vik etmek amacı ile forma da­ğı­tı­mın­da bu­lu­nul­du. Yaz spor okul­la­rı, at­le­tizm, bad­min­ton, bas­ket­bol, bi­sik­let, masa te­ni­si, kick boks, tek­van­do, jim­nas­tik, hal­ter, fut­bol, hent­bol, tenis, muay thai, ok­çu­luk, judo, vo­ley­bol, kayak, güreş, sat­ranç, boks, bocce, dart ve yüzme olmak üzere 22 ana branş­ta fa­ali­yet gös­ter­di.
Aynı za­man­da 23 – 25 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da 6 ta­kı­mın ka­tıl­dı­ğı ve ev sa­hip­li­ği­ni Niğde Be­le­di­ye­si­nin yap­tı­ğı “Niğde Be­le­di­ye­si Vo­ley­bol Tur­nu­va­sı” ger­çek­leş­ti­ril­di.
881 ÖĞ­RENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Niğde Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­ke­zi Tra­fik Eği­tim Pis­tin­de 21 Nisan 2022 Per­şem­be günü baş­la­yan, haf­ta­nın salı ve per­şem­be gün­le­ri devam eden il­ko­kul 1., 2. ve 3. sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne te­orik, il­ko­kul 4. ve 5. sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne de uy­gu­la­ma­lı ola­rak Tra­fik Po­lis­le­ri eş­li­ğin­de 881 öğ­ren­ci­ye tra­fik eği­ti­mi ve­ril­di.
“NİĞDE MUT­FA­ĞI” KİTAP­LAŞ­TI
Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Aş­çı­lık Bö­lü­mü ve Niğde Be­le­di­ye­si ile bir­lik­te “Ge­le­ce­ğe Miras Niğde Mut­fa­ğı” adlı kül­tü­rel yemek ki­ta­bı bas­tı­rıl­dı. Niğde Be­le­di­ye­si’nin ya­yın­la­rı ara­sı­na kat­tı­ğı "Ge­le­nek­sel Miras Niğde Mut­fa­ğı" ki­ta­bı büyük boy, ka­li­te­li bas­kı­sıy­la de­ğer­li bir eser oldu.
Niğde Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir bu ça­lış­ma­nın öne­mi­ni ve de­ğe­ri­ni vur­gu­la­ya­rak; “Niğde mut­fa­ğı­nın lez­zet­le­ri­ni ve ken­di­ne özgü ye­mek­le­ri­ni ta­nıt­mak ama­cıy­la ya­yın­la­dı­ğı­mız bu na­di­de eser Niğde kül­tü­rü­nü ta­nıt­mak açı­sın­dan son de­re­ce de­ğer­li­dir. Ger­çek­ten bizim mut­fa­ğı­mız Niğde ta­va­sı, bo­ra­na­sı, sö­ğür­me­si, ta­hin­li­si, köf­te­ri ile ağ­zı­nın ta­dı­nı bi­len­le­re hitap eden ye­mek­le­ri ile mü­kem­mel bir mut­fak.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

362 Gazete İçin Uyum Süresi Sona Eriyor
Kurumun görev alanına 2020 yılında dahil olan gazeteler için uyum süresi 31 Mart 2023 tarihinde sona erecek....

Haberi Oku