Can­su­yu, 2022 Ra­ma­zan ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı

Can­su­yu Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Köylü; “ Ku­rul­du­ğu ta­rih­ten bu yana bütün yıl ol­du­ğu gibi Ra­ma­zan ay­la­rın­da yar­dım or­ga­ni­zas­yon­la­rı dü­zen­le­yen Can­su­yu Der­ne­ği, bu Ra­ma­zan ayın­da da “Ka­zan­cı­mız, Allah için ver­di­ği­miz­dir” slo­ga­nıy­la ha­yır­se­ver­le­rin ema­net­le­ri­ni ger­çek muh­taç­la­ra ulaş­tı­ra­cak. Ra­ma­zan ayı içe­ri­sin­de ku­man­ya da­ğı­tım­la­rın­dan iftar sof­ra­la­rı ku­rul­ma­sı­na, yetim ay­lık­la­rı­nın da­ğı­tı­mın­dan zekât, fitre ve ba­ğış­la­rın sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­ma­sı­na kadar bir­çok alan­da yar­dım or­ga­ni­zas­yo­nu dü­zen­le­yecek olan Can­su­yu, Ra­ma­zan’ın be­re­ke­ti­ni kar­deş­le­riy­le bu­luş­tu­ra­cak. Ha­yır­se­ver­ler ve yar­dı­ma muh­taç­lar ara­sın­da sevgi ve hoş­gö­rü or­ta­mı oluş­tu­ra­rak top­lum­sal bir­lik ve be­ra­ber­li­ğe de katkı sağ­la­yan der­nek, Ra­ma­zan ayı be­re­ke­ti­nin tüm sof­ra­lar­da ol­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı.
2022 Ra­ma­zan Or­ga­ni­zas­yo­nu kap­sa­mın­da ko­nu­şan Can­su­yu Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Köylü; “Ra­ma­zan ayın­da ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı ba­ğış­la­rı, fit­re­le­ri, ze­kât­la­rı muh­taç­la­ra ulaş­tır­ma­ya devam edi­yo­ruz. Her yıl dü­zen­li ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ği­miz Ra­ma­zan yar­dım­la­rı­mı­zı bu se­ne­de Tür­ki­ye başta olmak üzere; Fi­lis­tin, Yemen, Ara­kan gibi kriz böl­ge­le­ri ve dün­ya­nın en fakir ül­ke­le­ri­ne ya­pa­ca­ğız. Son iki yıl­dır tüm dünya gibi ül­ke­mi­zi de et­ki­si al­tı­na alan pan­de­mi do­la­yı­sıy­la yurt içi yar­dım­la­rı­mı­zı ön­ce­li­yo­ruz ve yıl boyu da­ğı­tım­lar ya­pı­yo­ruz. İnşal­lah, bu Ra­ma­zan ayın­da da mağ­dur ve muh­taç kar­deş­le­ri­mi­ze ulaş­ma­ya gay­ret ede­ce­ğiz.” dedi.
Ra­ma­zan ayı­nın be­re­ke­ti­ni bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ya­şa­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Köylü, "Ra­ma­zan ay­la­rın­da va­tan­daş­la­rı­mı­zın has­sa­si­ye­ti daha da ar­tı­yor, ze­kat­la­rı­nı, fit­re­le­ri­ni, ba­ğış­la­rı­nı biz­le­re ema­net edi­yor­lar. Bizde ya­pı­lan bütün ba­ğış­la­rı cin­si­ne uygun ola­rak fıkıh ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. İnşal­lah bu Ra­ma­zan ayın­da da ha­yır­se­ver kar­deş­le­ri­mi­zin des­tek­le­ri ile yüz bin­ler­ce muh­taç aile­ye gıda pa­ke­ti yar­dı­mın­da bu­lu­na­ca­ğız, Ra­ma­zan’ın be­re­ke­ti­ni, bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ya­şa­ya­ca­ğız. Bu ve­si­ley­le tüm mil­le­ti­mi­zin Ra­ma­zan-ı Şe­ri­fi­ni teb­rik edi­yor, huzur ve barış içe­ri­sin­de bir Ra­ma­zan ge­çir­me­mi­zi Ce­nab-ı Hakk’tan niyaz edi­yo­rum." dedi.
Ba­ğış­çı­lar; Can­su­yu Der­ne­ği on­li­ne bağış si­te­sin­den (can­su­yu.​org.​tr), Zi­ra­at Ban­ka­sı, Zi­ra­at Ka­tı­lım, Tür­ki­ye Fi­nans, Ku­veyt Türk, Va­kıf­bank, Vakıf Ka­tı­lım ve Halk­bank'taki bağış/ku­rum­sal tah­si­lat sis­te­min­den yar­dım­la­rı­nı ya­pa­bi­le­cek­ler. Ay­rı­ca PTT’den 511 75 63 nolu posta çeki he­sa­bı­na veya Can­su­yu İl Tem­sil­ci­lik­le­ri­ne gi­de­rek mak­buz kar­şı­lı­ğın­da ba­ğış­ta bu­lu­na­bi­le­cek­ler.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

“Sınav tartışması bir an önce son bulmalıdır”
Eğitim -Bir -Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim çalışanlarının...

Haberi Oku