Bay­rak­tar, Ra­ma­zan ön­ce­si fır­sat­çı­lı­ğa izin ve­ril­me­sin

2007 yı­lın­dan bu yana Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği’nin Ra­ma­zan ön­ce­si fır­sat­çı­lı­ğa izin ve­ril­me­me­si ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Bay­rak­tar, bu Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca da üre­ti­ci ve mar­ket fi­yat­la­rı­nı takip ede­rek ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni ifade etti.
Geçen ay so­nu­na kı­yas­la üre­ti­ci ile mar­ket ara­sın­da­ki fiyat far­kı­nın 4,4 kata kadar ulaş­tı­ğı­nı be­lir­ten Bay­rak­tar, açık­la­ma­sı­na şöyle devam etti: “Üre­ti­ci­le­ri­miz artan ma­li­yet­ler ne­de­niy­le yük­se­len fi­yat­lar­dan ye­ter­li ge­li­ri elde ede­mi­yor, tü­ke­ti­ci­le­ri­miz ise pa­ha­lı­ya tü­ket­mek du­ru­mun­da ka­lı­yor. Başta dep­rem­ler olmak üzere özel­lik­le sel, ku­rak­lık gibi doğal afet et­ki­le­riy­le mü­ca­de­le et­ti­ği­miz bu­gün­ler­de, bütün ke­sim­ler sağ­du­yu­lu dav­ran­ma­lı, fır­sat­çı­lı­ğa mü­sa­ade edil­me­me­li­dir.
Ya­şa­dı­ğı­mız dep­rem ve doğal afet­le­re rağ­men fe­da­kâr çift­çi­le­ri­miz; sof­ra­lar­da eksik ol­ma­sın diye üre­tim­de kal­ma­ya ve Ra­ma­zan ayın­da va­tan­daş­la­rı­mı­zın hu­zur­lu bir şe­kil­de iftar ya­pa­bil­me­si için gay­ret­le ça­lış­ma­ya devam edi­yor. Gıda ar­zın­da sı­kın­tı ya­şan­ma­ma­sı için çift­çi­le­ri­mi­zi des­tek­le­mek, üre­ti­me devam et­me­le­ri­ni sağ­la­mak zo­run­da­yız. Özel­lik­le dep­rem böl­ge­sin­de büyük bir yı­kı­ma uğ­ra­yan çift­çi­le­ri­mi­zi mo­ti­ve et­me­li, on­la­rı tar­la­da, üre­tim­de tut­ma­lı­yız. Üre­ti­min yo­ğun­laş­tı­ğı bu­gün­ler­de dep­rem böl­ge­sin­de tüm üre­tim fak­tör­le­ri­ni üre­ti­ci­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne sun­ma­lı­yız. Gı­da­nın ol­duk­ça fazla önem ka­zan­dı­ğı bu­gün­ler­de üret­me­ye es­ki­sin­den daha çok ih­ti­ya­cı­mız var. Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ve hal­kı­mı­zın mağ­dur ol­ma­ma­sı için spe­kü­las­yon­la­ra fır­sat ve­ril­me­me­li, ted­bir­ler za­ma­nın­da alın­ma­lı, pa­zar­la­ma so­run­la­rı çö­zül­me­li, gıda de­ne­tim­le­ri ar­tı­rıl­ma­lı­dır.”
Ra­ma­zan ayı ön­ce­si de­ği­şim­ler
“Ra­ma­zan ön­ce­si 28 Şu­bat-17 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da geçen 17 gün­lük sü­reç­te üre­ti­ci ile mar­ket ara­sın­da­ki en fazla fiyat farkı yüzde 344,7 ile li­mon­da gö­rül­dü. Li­mon­da­ki fiyat ar­tı­şı­nı yüzde 258,3 ile elma, yüzde 237,3 ile kuru üzüm, yüzde 217,2 ile marul, yüzde 210,3 ile kır­mı­zı mer­ci­mek, yüzde 190,5 ile ıs­pa­nak takip etti. Mar­ket­te limon 4,4 kat, elma 3,6 kat, kuru üzüm 3,4 kat, marul 3,2 kat, kır­mı­zı mer­ci­mek 3,1 kat faz­la­ya sa­tıl­dı. Üre­ti­ci­de 3 lira 50 kuruş olan limon 15 lira 56 ku­ru­şa, 5 lira olan elma 17 lira 92 ku­ru­şa, 25 lira olan kuru üzüm 84 lira 32 ku­ru­şa, 4 lira 82 kuruş olan marul 15 lira 29 ku­ru­şa, 13 lira 84 kuruş olan kır­mı­zı mer­ci­mek 42 lira 94 ku­ru­şa, 5 lira 64 kuruş olan ıs­pa­nak 16 lira 39 ku­ru­şa sa­tıl­dı.”
Ra­ma­zan ayı ön­ce­si mar­ket fiyat de­ği­şi­mi
“Ra­ma­zan ayı ön­ce­si mar­ket fi­yat­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da; 28 Şu­bat-17 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da geçen 17 gün­lük sü­reç­te 39 ürü­nün 28’inde fiyat ar­tı­şı gö­rü­lür­ken, 11’inde ise azal­ma oldu. Mar­ket­te en fazla fiyat ar­tı­şı yüzde 25,9 ile la­ha­na­da gö­rül­dü. La­ha­na­da­ki fiyat ar­tı­şı­nı yüzde 15,1 ile yeşil soğan, yüzde 9 ile kuru soğan, yüzde 8,4 ile yeşil mer­ci­mek takip etti. Mar­ket­ler­de fi­ya­tı en çok düşen ürün yüzde 21,9 ile pat­lı­can oldu. Pat­lı­can­da­ki fiyat dü­şü­şü­nü yüzde 20,4 ile do­ma­tes, yüzde 19 ile kar­na­ba­har, yüzde 14,5 ile sa­la­ta­lık iz­le­di.”
Ra­ma­zan ayı ön­ce­si üre­ti­ci fiyat de­ği­şi­mi
“Üre­ti­ci fi­yat­la­rın­da ise 17 gün­lük sü­reç­te 31 ürü­nün 12’sinde fiyat dü­şü­şü, 8’inde ise fiyat ar­tı­şı oldu. 11 ürün­de ise fiyat de­ği­şi­mi gö­rül­me­di. Üre­ti­ci­de, havuç, elma, kuru fa­sul­ye, nohut, kır­mı­zı mer­ci­mek, yeşil mer­ci­mek, pi­rinç, kuru ka­yı­sı, kuru üzüm, kuru incir ve Antep fıs­tı­ğı fi­yat­la­rın­da de­ği­şim ol­maz­ken, fi­ya­tı en çok düşen ürün yüzde 34,5 ile pat­lı­can oldu. Pat­lı­can­da­ki fiyat dü­şü­şü­nü yüzde 33,3 ile limon, yüzde 32,1 ile do­ma­tes, yüzde 28 ile kar­na­ba­har, yüzde 22,5 ile pa­ta­tes, yüzde 20,9 ile kabak, yüzde 19,2 ile marul, yüzde 9,1 ile kuru soğan iz­le­di. Üre­ti­ci­de en fazla fiyat ar­tı­şı yüzde 36,8 ile sivri bi­ber­de gö­rül­dü. Sivri bi­ber­de­ki fiyat ar­tı­şı­nı yüzde 8,6 ile yu­mur­ta, yüzde 7,3 ile pı­ra­sa, yüzde 6,2 ile dana kar­kas, yüzde 5,9 ile yeşil soğan takip etti.”
Üre­ti­ci fiyat de­ği­şi­mi­nin ne­den­le­ri
“Limon ve pa­ta­tes­te gö­rü­len fiyat dü­şüş­le­ri daha çok ta­lep­te ya­şa­nan da­ral­ma­dan mey­dan geldi. Pat­lı­can, kar­na­ba­har, marul ve ka­bak­ta­ki fiyat aza­lış­la­rı ise daha çok arzın art­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı. Siv­ri­bi­ber­de ya­şa­nan fiyat ar­tı­şı arz­da­ki da­ral­ma­dan mey­da­na geldi. Yu­mur­ta ve dana kar­kas­ta gö­rü­len fiyat ar­tı­şı arz ve ta­lep­te­ki de­ği­şim­den kay­nak­lan­dı.”
Bu yıl ve geçen yıl Ra­ma­zan ayı ön­ce­si fiyat de­ği­şim­le­ri
“Bu yıl ve geçen yıl Ra­ma­zan ayı ön­ce­sin­de­ki fi­yat­la­ra göre; mar­ket­te 36 ürün­de fiyat ar­tı­şı, 3 ürün­de fiyat dü­şü­şü oldu. Geçen yıl Ra­ma­zan ayı ön­ce­si­ne göre mar­ket­te en fazla fiyat ar­tı­şı yüzde 185,4 ile kuru so­ğan­da gö­rül­dü. Kuru so­ğan­da­ki fiyat ar­tı­şı­nı yüzde 160,8 ile havuç, yüzde 153,4 ile pı­ra­sa, yüzde 141,4 ile beyaz pey­nir, yüzde 129,2 ile Antep fıs­tı­ğı, yüzde 127,9 ile kaşar pey­ni­ri iz­le­di. Mar­ket­te en fazla fiyat dü­şü­şü yüzde 22,8 ile kar­na­ba­har­da oldu. Kar­na­ba­har­da­ki fiyat dü­şü­şü­nü yüzde 13,4 ile sivri biber, yüzde 5,9 ile pat­lı­can takip etti.
Bu yıl ve geçen yıl Ra­ma­zan ayı ön­ce­si­ne göre üre­ti­ci­de 29 ürün­de fiyat ar­tı­şı, 1 ürün­de fiyat dü­şü­şü gö­rül­dü, 1 ürü­nün fi­ya­tı ise de­ğiş­me­di. Üre­ti­ci­de kar­na­ba­ha­rın fi­ya­tı de­ğiş­mez­ken, en fazla fiyat ar­tı­şı yüzde 249 ile kuru so­ğan­da gö­rül­dü. Kuru so­ğan­da­ki fiyat ar­tı­şı­nı yüzde 210,5 ile sa­la­ta­lık, yüzde 202,3 ile kuru fa­sul­ye, yüzde 191 ile Antep fıs­tı­ğı, yüzde 150 ile elma, yüzde 137 ile pi­rinç, yüzde 135,1 ile nohut iz­le­di. Geçen yıl Ra­ma­zan ayı ön­ce­si­ne göre üre­ti­ci­de fi­ya­tı düşen ürün ise yüzde 17,9 ile pa­ta­tes oldu. Mü­ba­rek Ra­ma­zan ayı­nın İslam âlemi ve mil­le­ti­miz için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı, sağ­lık, huzur, bol­luk ve be­re­ket ge­tir­me­si­ni di­li­yor, ya­şa­dı­ğı­mız doğal afet et­ki­le­ri­nin bir an önce son bul­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum.”

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Traktör devrildi:1 ölü 2 yaralı 
Bor İlçesine bağlı Kılavuz Köyünde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi  yaralandı. ...

Haberi Oku