Asır­lık Kol­tuk Kent Mü­ze­sin­de Ser­gi­le­necek

Ebu Bekir Hazım Te­pey­ran’ın to­ru­nu olan Türk Ga­ze­te­ci ve Yazar Oktay Akbal’a miras kalan kol­tuk, öl­me­den önce eşine va­si­yet bı­ra­ka­rak İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Alper Göncü’ye tes­lim edil­di. İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Alper Göncü, he­di­ye edi­len asır­lık kol­tu­ğu İstan­bul’daki evin­de sak­la­ya­rak, ya­pı­la­cak olan Kent Mü­ze­sin­de ser­gi­le­mek üzere Niğde’ye ge­tir­di.
ASIR­LIK KOL­TUK MÜ­ZE­DE YERİNİ ALA­CAK
Kol­tu­ğun gü­nü­mü­ze kadar gelen se­rü­ve­ni ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Alper Göncü, ‘‘Bu kol­tuk Ebu­be­kir Hazım Te­pey­ran’ın yani Os­man­lı Dö­ne­mi Va­li­si ve za­ma­nın da­hi­li­ye na­zı­rı, Şeh­ri­mi­zin bü­yü­ğü, Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de de va­li­lik­ler yapan aynı za­man­da da edebi yönü olan Ebu­be­kir Hazım Te­pey­ran’ın kol­tu­ğu. Bu­ra­da­ki kol­tuk gör­dü­ğü­nüz gibi yak­la­şık 150 yıl­dır ko­ru­nu­yor. Daha ön­ce­le­ri ufak bir ta­mi­rat ge­çir­miş. Sa­de­ce yıp­ran­dı­ğı için ku­ma­şı­nın yüzü de­ğiş­miş. Fakat her­han­gi bir cila gibi iş­lem­ler ya­pıl­ma­dı. Yüz yılın ba­şın­da Fran­sa’dan gel­miş ampir mo­de­li diye ge­çi­yor bu kol­tuk. Yan ta­raf­la­rı da de­ri­den iş­len­miş. Baş­la­rın­da da me­du­sa de­di­ği­miz insan ka­fa­sı iş­le­me­si ya­pıl­mış. Ebu­be­kir Hazım Te­pey­ran bu kol­tu­ğu uzun yıl­lar kul­lan­mış. Daha son­ra­da to­ru­nu Oktay Akpal’a ve­ri­yor. Oktay Bey ile biz iki defa gö­rüş­tük, Ak­ya­ka’daki evin­de. De­de­si ile il­gi­li ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı­mı bi­li­yor ve de Hazım Te­pey­ran bizim aile bü­yü­ğü­müz. Ölü­müm­den son­ra­da bir va­si­yet bı­ra­ka­rak eşine bana ve­ril­me­si­ni talep etmiş. Oktay Akpal vefat edin­ce de eşi beni evine ça­ğı­ra­rak bu kol­tu­ğu verdi. Ben de kol­tu­ğu ala­rak İstan­bul’daki evi­mi­ze ge­tir­dim. Yıl­la­rı­dır İstan­bul’da du­ru­yor­du. Yakın za­man­da da bu kol­tu­ğu Niğde’ye ka­zan­dır­dık. Ya­pa­ca­ğı­mız kent mü­ze­sin­de­ki Hazım Te­pey­ran kö­şe­sin­de, Hazım Te­pey­ran’ın da bal mumu hey­ke­li ile bir­lik­te bu kol­tu­ğu ser­gi­le­ye­ce­ğiz.’’ dedi.
HAZIM TE­PEY­RAN KÖŞESİ HA­ZIR­LA­NA­CAK
Kent Mü­ze­sin­de Hazım Te­pey­ran ile il­gi­li bir köşe ha­zır­la­na­ca­ğı­nı ve bu kö­şe­de eser­le­ri­nin ser­gi­le­ye­ce­ği­ni ifade eden Müdür Alper Göncü, ‘‘Bizde ay­rı­ca bende Hazım Te­pey­ran ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış olan bir tablo var. Bu tab­lo­yu da kent mü­ze­sin­de ya­pa­ca­ğı­mız Hazım Te­pey­ran Kö­şe­mi­ze kol­tuk­la bir­lik­te ko­ya­rak güzel bir köşe ya­pa­ca­ğız. Bu­ra­da hazım Te­pey­ran İlko­ku­lu var. İlko­ku­lun ol­du­ğu yerde onun evi var­mış za­ma­nın­da. Daha sonra Milli Eği­ti­me ba­ğış­la­na­rak oraya okul ya­pıl­mış. Okul­da da adına ya­pıl­mış bir köşe var. Hazım Te­pey­ran’ın bir ar­şi­vi de bende var. Bun­lar; ki­tap­la­rı, ya­zış­ma­la­rı, roman tas­lak­la­rı var. Bu roman tas­lak­la­rı­nın ori­ji­nal Os­man­lı­ca ya­zı­la­rı­nı da Üni­ver­si­te­miz­le bir­lik­te ça­lı­şı­yo­ruz. Üni­ver­si­te­de yeni ku­ru­lan Niğde Yö­re­si Ta­ri­hi­ni Araş­tır­ma Mer­ke­zin­de­ki ar­ka­daş­lar­la bir­lik­te araş­tır­ma­la­rı yü­rü­te­ce­ğiz, ya­yın­lar ya­pa­ca­ğız.’’ Dedi.
TÜRKİYE’DE FO­TOĞ­RAF­ÇI­LI­ĞIN ÖN­CÜ­SÜ­DÜR
Hazım Te­pey­ran, aynı za­man­da Tür­ki­ye’de Fo­toğ­raf­çı­lı­ğın­da ön­cü­sü ol­du­ğu­na da dik­kat çeken Müdür Göncü, ‘‘İlk Fo­toğ­raf Ma­ki­ne­si­ni ge­ti­ren ki­şi­ler­den bir ta­ne­si­dir. Görev yap­tı­ğı yer­ler­de kendi yap­tı­ğı ka­ran­lık oda­lar­da tab et­ti­ği fo­toğ­raf­la­rı da ser­gi­li­yor­du arada sı­ra­da. Bunun bir ör­ne­ği­ni de Bey­rut’ta gö­re­bi­li­yo­ruz. Bey­rut’ta va­li­lik yap­tı­ğı es­na­da İtal­yan­la­rın Bey­rut Li­ma­nı­nı bom­ba­la­dı­ğı es­na­da ilk anda Hazım Te­pey­ran kendi ma­ki­ne­si ile fo­toğ­raf­lar çe­ke­rek, ban­yo­la­dık­tan sonra İstan­bul Hü­kü­me­ti­ne gön­de­ri­yor. Pa­di­şa­hın­da tak­ti­ri­ni ka­za­nı­yor. Böy­le­si­ne kıy­met­li bir şah­si­yet. Ken­di­si­nin ro­man­la­rı var. Özel­lik­le de ilk köy ro­man­la­rın­dan sa­yı­lan ‘‘Küçük Paşa’’ ro­ma­nı önem­li­dir. Ha­tı­ra­la­rı­nı da ken­di­si yazıp 44. Yı­lın­da öl­me­den önce bas­tır­mış­tır. 47 yı­lın­da da vefat et­miş­tir. Böyle büyük bir in­sa­nı­mız da Niğ­de­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze ta­nıt­mış ol­mak­tan do­la­yı he­ye­can du­ya­ca­ğım.’’ şek­lin­de ko­nuş­tu.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Niğde’de Sokak köpeğinin saldırdığı...
NİĞDE’de okul çıkışı parka giden 6  yaşındaki Yiğit Uyguç, başı baş köpeğin  saldırısına...

Haberi Oku