Açık Li­se­si kayıt sü­re­si 3 Nisan'a uza­tıl­dı

Kayıt iş­lem­le­ri, in­ter­net üze­rin­den ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Kayıt ye­ni­le­me ya­pa­bil­mek için önce ders se­çi­mi yapan öğ­ren­ci­ler ar­dın­dan sınav üc­re­ti­ni ya­tı­rı­yor. Öğ­ren­ci­le­rin 2. dönem sı­nav­la­rı­na ka­tı­la­bil­me­si için kayıt ye­ni­le­me iş­lem­le­ri­ni yap­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Ba­kan­lık­tan ya­pı­lan açık­la­ma­da 2022-2023 eği­tim öğ­re­tim yılı 2. Dönem kayıt ye­ni­le­me ile ilk kayıt iş ve iş­lem­le­ri­nin 3 Nisan 2023 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­dı­ğı bil­gi­si pay­la­şıl­dı.
Açık öğ­re­tim li­se­si­ne Kayıt için bil­me­niz ge­re­ken­ler; Açık Öğ­re­tim Li­se­si­ne ilk kayıt yap­tı­ra­cak olan öğ­ren­ci; T.C. Kim­lik Nu­ma­ra­sı ile T.C. Zi­ra­at Ban­ka­sı, Halk Ban­ka­sı veya Tür­ki­ye Va­kıf­lar Ban­ka­sı­na sınav ka­tı­lım üc­re­ti­ni ya­tı­ra­cak­tır. Sınav ka­tı­lım üc­re­ti­ni ya­tı­ran aday öğ­ren­ci, Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü­ne mü­ra­ca­at ede­rek ilk kayıt için ge­rek­li ev­rak­la­rı­nı tes­lim edip ön kay­dı­nı yap­tı­ra­cak­tır
Açık Öğ­re­tim Li­se­si­ne ilk kayıt yap­tı­ran 18 yaş üstü öğ­ren­ci, sı­na­va gir­mek is­te­di­ği her dönem için “sınav ka­tı­lım üc­re­ti­ni” öde­mek zo­run­da­dır. Bu dönem için ilk kayıt sınav ka­tı­lım üc­re­ti ola­rak 50 TL ve Mer­ke­zi Okul Aile Bir­li­ği he­sa­bı­na 10 TL ola­rak be­lir­len­miş­tir. (50 TL Açık Öğ­re­tim Li­se­si İlk Kayıt Sınav Ka­tı­lım Üc­re­ti ola­rak an­laş­ma­lı ban­ka­la­ra ya­tı­rı­la­cak­tır. 10 TL ise halk eği­tim mer­ke­zi okul aile bir­li­ği banka he­sa­bı­na ya­tı­rı­la­cak veya mak­buz kar­şı­lı­ğın­da tes­lim edi­le­cek­tir.) Öğ­ren­ci adayı, T.C. Kim­lik Nu­ma­ra­sı ile T.C. Zi­ra­at Ban­ka­sı, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı ve Tür­ki­ye Va­kıf­lar Ban­ka­sı­nın ban­ka­ma­tik­le­ri­ne (ATM) ya da il­gi­li ban­ka­la­rın in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğı üze­rin­den MEB Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü Döner Ser­ma­ye İşlet­me­si Mü­dür­lü­ğü he­sa­bı­na (Açık Öğ­re­tim Li­se­si İlk Kayıt Sınav Ka­tı­lım Üc­re­ti), 50 TL öde­yecek ve de­kon­tu mu­ha­fa­za ede­cek­tir. İlk kayıt için ya­tı­rı­lan sınav ka­tı­lım üc­re­ti, sis­tem üze­rin­den gö­rül­mek­te­dir. Sis­tem­de gö­rün­me­yen öde­me­ler, kay­dı­nı­zın ger­çek­leş­me­si­ni en­gel­ler. Bunun için sınav ka­tı­lım üc­re­ti­ni­zi doğru T.C. kim­lik nu­ma­ra­sı­na ve he­sa­ba ya­tır­dı­ğı­nız­dan emin olu­nuz.
https://​odeme.​meb.​gov.​tr ad­re­sin­den tüm ban­ka­la­rın kredi kartı ile ilk kayıt sınav ka­tı­lım üc­re­ti­ni ya­tı­ra­bi­lir­si­niz. T.C. Zi­ra­at Ban­ka­sı, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı ve Tür­ki­ye Va­kıf­lar Ban­ka­sı­nın in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğı­nı kul­la­na­rak ilk kayıt sınav ka­tı­lım üc­re­ti­ni ya­tı­ra­bi­lir­si­niz. Tah­si­lat es­na­sın­da aday­lar­dan talep edi­len te­le­fon nu­ma­ra­sı­nın adaya ait ve doğru ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Açık Öğ­re­tim Li­se­si­ne ilk kayıt yap­tı­ra­cak olan öğ­ren­ci­ler­den 18 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan­la­rın ve­li­le­riy­le bir­lik­te, 18 ya­şı­nı dol­dur­muş olan­la­rın ise biz­zat ken­di­le­ri­nin veya Noter ara­cı­lı­ğıy­la ve­kâ­let ver­dik­le­ri ki­şi­nin Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü­ne baş­vur­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Açık Öğ­re­tim Li­se­si­ne ka­yıt­lar­da yaş sı­nır­la­ma­sı bu­lun­ma­mak­ta­dır. Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lük­le­ri eksik ev­ra­kı ve ev­ra­kın­da eksik bil­gi­si olan öğ­ren­ci­le­rin ilk kayıt ev­rak­la­rı­nı tes­lim al­ma­ya­cak ve eksik bel­gey­le ilk kayıt iş­le­mi yap­ma­ya­cak­tır. İlk kayıt iş­lem­le­ri ile il­gi­li ya­pı­lan iş­lem­ler­de­ki so­rum­lu­luk işlem yapan Halk Eği­tim mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­de­dir. Öğ­ren­ci­ler öğ­ren­ci­lik­le­ri devam et­ti­ği sü­re­ce Açık Öğ­re­tim Li­se­si Mü­dür­lü­ğü­nün web si­te­sin­de ya­yım­la­nan du­yu­ru­lar ile sis­tem üze­rin­den atı­lan me­saj­la­rı takip et­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.(

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu resmi gazetede...
Niğde SGK İl Müdürü Nail VAN; “Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...

Haberi Oku