274 pro­je­ye 1 Mil­yar 698 Mil­yon 274 Bin TL

Vali Şim­şek, 22 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ya­tı­rım­cı bölge ve il ku­ru­luş­la­rın­dan alı­nan ra­por­la­ra göre Niğde İl Özel İda­re­si, genel büt­çe­ye dahil ku­ru­luş­lar ve be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rın­ca yü­rü­tü­len 274 proje bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu pro­je­le­rin yüzde 56’sının ta­rım-or­man­cı­lık, 3’ünün ma­den­ci­lik, 65’inin ulaş­tır­ma, 13’ünün kül­tür-tu­rizm, 32’si eği­tim, 15’inin sağ­lık, 4’ünün ener­ji ve 86’sının diğer kamu hiz­met­le­ri sek­tö­rün­de bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. 
Niğde’de yü­rü­tül­mek­te olan 274 pro­je­nin top­lam de­ğe­ri­nin 1 Mil­yar 698 Mil­yon 274 Bin 755 TL ol­du­ğu­nu be­lir­ten Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, “Geç­miş yıl­la­ra dahil bu pro­je­le­re 2017 yılı so­nu­na kadar top­lam 510 mil­yon 996 bin 17 TL har­ca­ma ya­pıl­mış, 2018 yılı dönem sonu har­ca­ma­sı 206 mil­yon 827 bin 354 TL olup, top­lam har­ca­ma tu­ta­rı 717 mil­yon 823 Bin 371 TL’dir. Bu pro­je­le­re top­lam­da 564 mil­yon 765 Bin 878 TL öde­nek ay­rıl­mış, ay­rı­lan bu öde­nek­le­rin dönem sonu iti­ba­riy­le 206 Mil­yon 827 Bin 354 TL’si har­can­mış­tır. Dönem içe­ri­sin­de nakdi ger­çek­leş­me oranı yüzde 36’dır” dedi. 
Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, DSİ 4. Bölge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len gölet ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ğin be­lir­te­rek bu kap­sam­da, devam eden Bor Halaç Gö­le­ti ve Su­la­ma­sı pro­je­si­nin yüzde 41 se­vi­ye­sin­de, Ça­mar­dı Ba­dem­de­re Gö­le­ti ve Su­la­ma­sı pro­je­si­nin yüzde 65 se­vi­ye­sin­de, Çift­lik Azat­lı Gö­le­ti Su­la­ma­sı pro­je­si­nin yüzde 75 se­vi­ye­sin­de, Çift­lik Di­var­lı Köyü Taş­kın Ko­ru­ma­sı pro­je­si­nin %21 se­vi­ye­sin­de, Ulu­kış­la Bas­mak­çı Küyü Taş­kın Ko­ru­ma­sı pro­je­si­nin yüzde 80 se­vi­ye­sin­de ve Niğde İl mer­ke­zi Taş­kın Ko­ru­ma­sı İkmali pro­je­si­nin ise ta­mam­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. 
ÇİFTLİK YO­LUN­DA ÇA­LIŞ­MA­LAR DEVAM EDİYOR

Niğde Te­pe­köy Çif­lik yo­lun­da 2013 yı­lın­da baş­la­yan ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, “Bu­gü­ne kadar 17 Mil­yon 865 Bin TL har­ca­ma ya­pıl­mış, 2018 yılı için 3 Mil­yon 582 Bin TL öde­nek ay­rıl­mış­tır. 2017 yılı sonu iti­ba­rıy­la yolun 10,5 km’si tek yol sıcak as­falt kap­la­ma­lı ola­rak ta­mam­lan­mış­tır. 2018 yı­lın­da 8 km’lik ke­si­min tek yol sıcak kap­la­ma­lı ola­rak ta­mam­lan­ma­sı he­def­len­mek­te­dir” dedi. 

KÖP­RÜ­LÜ KAV­ŞAK TRAFİĞE AÇIL­DI
Vali Şim­şek, Kay­se­ri-Niğ­de Ay­rı­mı De­rin­ku­yu-Nev­şe­hir yo­lun­da Nev­şe­hir Köp­rü­lü Kav­şa­ğın­da kav­şak bün­ye­sin­de­ki köp­rü­ler ta­mam­lan­mış olup, tra­fi­ğe açıl­mış­tır. Kav­şak kol­la­rın­da ça­lış­ma­lar devam et­mek­te­dir. 
Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, Kay­se­ri – Niğde Dev­let Yolu ça­lış­ma­la­rı­nın devem et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Söz ko­nu­su yolun fi­zi­ki ger­çek­leş­me­si %10 se­vi­ye­sin­de­dir. 2017 yılı sonu iti­ba­riy­le 3,8 km’si Niğde ilin­de olmak üzere top­lam 14,8 km’lik kesim bö­lün­müş yol bi­tüm­lü sıcak kap­la­ma stan­dar­dın­da tra­fi­ğe açıl­mış­tır. Ça­lış­ma­lar devam et­mek­te­dir” dedi. 
Nev­şe­hir Niğde yo­lu­nun 8 Ocak 2018 ta­ri­hin­de iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, “Nev­şe­hir – Niğde Yolu 10 Mil­yon 670 Bin TL proje tu­ta­rı ile ihale edil­miş­tir. Fi­zi­ki ger­çek­leş­me­si %10 se­vi­ye­sin­de­dir. Top­lam 54,3 km uzun­lu­ğun­da bö­lün­müş yol stan­dar­dın­da­ki yolun 31 km’si Niğde il sı­nı­rın­da olup, iha­le­si 8 Ocak 2018 ta­ri­hin­de ya­pıl­mış­tır. Bu proje kap­sa­mın­da 7 km uzun­lu­ğun­da­ki Ye­şil­göl­cük Çevre yo­lu­nun bö­lün­müş yol bi­tüm­lü sıcak kap­la­ma ola­rak ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır” dedi. Vali Şim­şek, An­ka­ra – Niğde Oto­yo­lu ça­lış­ma­la­rı­nın An­ka­ra İl sı­nı­rın­dan baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. 
KANALİZAS­YON VE İÇME­SU­YU İNŞA­AT­LA­RI 
Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek İller Ban­ka­sı Kay­se­ri Bölge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len pro­je­ler kap­sa­mın­da, Mer­kez Ka­rat­lı Atık­su Arıt­ma Te­si­si İnşa­atı­nın %17 se­vi­ye­sin­de, Ke­mer­hi­sar Ka­na­li­zas­yon İnşa­atı Yapım İşinin %94 se­vi­ye­sin­de, Ça­mar­dı İçme­su­yu İnşaat Yapım İşinin %20 se­vi­ye­sin­de ve De­ğir­men­li İçme­su­yu ve Ka­na­li­zas­yon pro­je­si­nin %80 se­vi­ye­sin­de devam et­ti­ği­ni be­lirt­ti. 
Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, mer­kez Sun­gur­bey ca­mi­si Res­ta­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­dı­ğı­nı Fi­zi­ki ger­çek­leş­me­si yüzde 10 se­vi­ye­sin­de ol­du­ğu­nu 09 Mart 2018 ta­ri­hin­de yer tes­li­mi ya­pıl­mış olup res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı onay­lı pro­je­si doğ­rul­tu­sun­da devam et­mek­te ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, 400 Ya­tak­lı Dev­let Has­ta­ne­si ve 35 Ünit Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi Ya­pı­mı­nın ek ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, proje ça­lış­ma­la­rı­nın Sağ­lık ba­kan­lı­ğı nez­din­de devam et­ti­ği­ni ve ay­rı­ca ya­pıl­ma­sı plan­la­nan arazi üze­rin­de tah­sis ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­ğü­nü be­lirt­ti. 
Vali Şim­şek, 75 Ya­tak­lı Bor Dev­let Has­ta­ne­si ile 30 Ya­tak­lı Ulu­kış­la Has­ta­ne­le­ri­nin ge­çi­ci ka­bul­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek iki has­ta­ne­nin de hiz­met ver­me­ye baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. 
EĞİTİME BÜYÜK YA­TI­RIM
Niğde İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da eği­tim ya­tı­rım­la­rı hak­kın­da bilgi veren Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, Niğde Mer­kez Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si proje be­de­li­nin 28 Mil­yon 466 Bin 320 TL ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, söz­leş­me aşa­ma­sın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. 
Niğde İmam Hatip Li­se­si ve Spor sa­lo­nun Ya­pı­mı­nın devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Vali Şim­şek, 8 Mil­yon 661 Bin 200 TL proje be­de­li ile ihale edi­len pro­je­nin %70 se­vi­ye­sin­de devam et­ti­ği­ni söy­le­di. 
Vali Şim­şek ay­rı­ca, Mer­kez Sa­rı­köp­rü Ma­hal­le­si­ne Ana­oku­lu Ya­pı­mı, Mer­kez Ana­oku­lu Ya­pı­mı, Mer­kez Sa­rı­köp­rü Ma­hal­le­si­ne İlko­kul Ya­pı­mı, Bor İlçe Mer­ke­zi­ne İlko­kul Ya­pı­mı, Ulu­kış­la İlçe Mer­ke­zi­ne İlko­kul Ya­pı­mı, Mer­kez Ahmet Pı­na­rı Ma­hal­le­si­ne İlko­kul Ya­pı­mı ve Mer­kez Sel­çuk Ma­hal­le­si­ne İlko­kul Ya­pı­mı pro­je­le­ri­nin ihale aşa­ma­sın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. 
EMNİYET MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ­NE YENİ BİNA
Niğde İl em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Hiz­met Bi­na­sı­nın ya­pı­mı­nın sür­dü­ğü­nü be­lir­ten Vali Şim­şek, “Niğde il Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Hiz­met Bi­na­sı 25 Mil­yon 661 Bin 460 TL proje be­de­li ile ihale edi­le­rek, 7 Ocak 2017 ta­ri­hin­de işe baş­lan­mış­tır. Bu­gü­ne kadar 13 Mil­yon 994 Bin TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Fi­zi­ki ger­çek­leş­me yüzde 52 se­vi­ye­sin­de­dir” dedi

 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Kemerhisar'da kaza: 1 yaralı
Bor ilçesi Kemerhisar Beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haberi Oku